Personvern

Behandlingen av personvernsopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personvernsopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven (lov om elektrisk informasjon), markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

Personlig tilpasninger
For å sikre at innhold blir mest mulig relevant for deg, bruker vi informasjonskapsler som inneholder data om for eksempel språk, segment og digital enhet.

Cookies (informasjonskapsler)
Når du besøker våre nettsider registreres ulike biter av informasjon om deg i en ”Cookie”. En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et skjema.

Det er cookies som gjør at en nettsiden husker hvilket språk du foretrekker, hvilket navn du pleier å fylle et skjema med, og hvor i verden du er. En cookie blir lagret av din nettleser på din maskin, og du kan selv slette alle lagrede cookies gjennom nettleserens preferanser dersom du ønsker det.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

Analytiske formål
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Den informasjonen som blir lagret gjennom Google Analytics, som for eksempel IP-adresse, lagres anonymt på Google Analytics servere. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og IP-adresser anonymiseres.

Ingen personlig informasjon lagres hos oss
Vi lagrer ingen form for personlig informasjon om deg gjennom våre nettsider. Vi har kun anonym informasjon om din bruker-adferd som ikke kan linkes tilbake til deg personlig, eller til din enhet. Vi lagrer ikke personlig informasjon som for eksempel navn, nummer, epost, alder, kjønn, hobbyer, hvilke andre nettsider du besøker, osv. Som nevnt over, så kan for eksempel navn og epostadresse gjerne bli lagret i din nettleser som en informasjonskapsel, men dette er ikke informasjon vi har tilgang til. Cookies er til for å gjøre din opplevelse av nettsider brukervennlige og optimalisert for deg som bruker.

Privacy Policy

The processing of personal data in Norway is primarily regulated by the Privacy Act, but a number og other laws like the Act of Electronic Eommunication and the Norwegian Accounting Act provides guidelines regarding how personal data is processed.

Personal adaptation
To ensure the content of this webpage is as relevant as possible for you, we use cookies containing data like language, segment and digital device.

Cookies
When you visit our webpage, different data is stored in a “Cookie”. A Cookie is a small file stored locally on your device. It is not harmful and can not contain viruses or malware. It only stores data from our webpage, i.e. your last visit, or data entered in forms.

Cookies is what makes a webpage remember your preferred language, a name you’ve entered into a form, and your location. A cookie will be stored by your browser to your device, and you are able to delte all saved cookies through the browser’s preferances if you should wish to.

Settings for the use of cookies in a browser
By allowing the use of Cookies you will have a more relevant user experience from the webiste you are visiting. You can still change your preferences in your browser. At privacypolicies.com you find a guide to how to delete or decline Cookies.

Analytical purposes
To be able to learn from your’s and othes users online behaviour we use a system called Google Analytics. Here we analyze the data to improve our website’s functionality, user experience and content. The information stored through Google Analytics, like IP-address, is stored anonymously in the Google Analytics server. These values are anonymous and does not contain information that can be tracked back to you, and all IP-addresses are anonymized.

No personal data is stored with us
We do not store any form of personal information about you through our website. We only have anonymized information about your user behaviour which can not be traced back to you personally, or your device. We do not store personal information like name, phone number, e-mail address, age, gender, hobbies, what other websites you visit, etc. As mentioned above i.e. name and e-mail address can be stored as a Cookie, but this is not information available to us. Cookies are only used on your device to make your user experience of a website optimalized for you as a user.